Pamaldų tvarka

DIEVO ŽODIS:

Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“. Jėzus tarė jiems: „Kai melsitės, sakykite: ‘Tėve, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo Karalystė…’

Tad ir aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį?! Ar prašančiam žuvies – atkištų gyvatę? Arba prašančiam kiaušinio – duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo“.

(Lk 11,1-2.9-13)

MES TIKIME, KAD…

maldoje susitinka Dievas ir žmogus, kad joje vyksta pats nuostabiausias pokalbis, kuriame kiekvienas yra išklausytas ir gali būti apsčiai pripildytas Viešpaties Artumo. Tereikia Jo Akivaizdoje sustoti ir nurimti, Jį įsileisti ir priimti, Jam atsiverti ir išsakyti, o svarbiausia – Jį išgirsti… Dar daugiau – mes tikime, kad Šventosios Dvasios veikme Šventųjų Mišių Aukoje amžinai gyvasis Jėzus Kristus dalina save… Tad ieškokime ir rasime, belskime ir mums bus atidaryta!

.

Šventosios Mišios


Aukojamos

 antradieniais penktadieniais:

18.30 val.

šeštadieniais:

10.00 val.

S e k m a d i e n i a i s:

10.00 val. ir 12.30 val.,

Švendubrės koplyčioje 8.30 val.


Pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais meldžiamės už mūsų Bažnyčios ganytojus.

Pirmaisiais mėnesių penktadieniais meldžiamės už visus mirusiuosius.

Pirmaisiais mėnesių šeštadieniais meldžiame Dievo palaimos ir sveikatos visiems gyviesiems.

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais meldžiamės už visus mūsų parapijos geradarius.


Susitaikymo Sakramentas (Išpažintis):

Kasdien 15-20 min. prieš kiekvienas Šv. Mišias


Švč. Sakramento Adoracija:

Pirmaisiais mėnesių ketvirtadieniais 17.30 val.,

pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 11.30 val.


Rožinio malda:

Nuo antradienio iki penktadienio 18.00 val.,

šeštadieniais 9.30 val.,

sekmadieniais 12.00 val.


Pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei:

Pirmaisiais mėnesių penktadieniais po 18.30 val. Šv. Mišių.


 Birželio mėn.:

antradieniais – penktadieniais po 18.30 val.  Šv. Mišių,

šeštadieniais po 10.00 val. Šv. Mišių,

sekmadieniais po 12.30 val.  Šv. Mišių.


Pamaldos Švč. M. Marijos garbei:

 


Gegužės mėn.:

antradieniais – penktadieniais po 18.30 val.  Šv. Mišių,

šeštadieniais po 10.00 val. Šv. Mišių,

sekmadieniais po 12.30 val.  Šv. Mišių.


Kryžiaus kelias:

Gavėnios metu

penktadieniais 18.00 val. ir sekmadieniais 11.45 val.


Graudūs verksmai:

Gavėnios metu

sekmadieniais 12.30 val. Šv. Mišiose.


Švč. M. Marijos valandos:

Advento metu

sekmadieniais 09.30 val.


Gedulinės liturginės valandos:

Vėlinių oktavos metu

prieš Šv. Mišias.


Susitaikymo pamaldos:

Gavėnios rekolekcijų metu ir

prieš Pirmosios Komunijos arba Sutvirtinimo priėmimą.


Parapijos Atlaidai:

 Šv. Antano  (06 13 d.)*,  

Šv. apašt. Baltramiejaus (08 24 d.)*, 

* – Atlaidai keliami į sekmadienį.


Iškilmių ir švenčių dienomis pamaldų tvarka gali keistis

prašome sekti skelbimus.Daugiau APIE PAMALDAS…