Parapijos matulaitiečiai – PAL. JURGIO MATULAIČIO atlaiduose

Pal. Jurgio Matulaičio  atlaidų šeštoji diena buvo skirta ligoniams, slaugytojams bei medikams. Ypatingai melstasi už visus, kenčiančius dėl įvairių fizinių ligų, o taip pat nuo priklausomybių ir dvasinių negalių, bei visus, jais besirūpinančius. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila ir būrys Vilkaviškio dekanato ir kitų parapijų kunigų. Vyskupas pasveikino piligrimus iš Žemaičių Kalvarijos globos namų, Kauno jėzuitų rektorato, Garliavos ir Vilkaviškio bei mūsų, Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos ir Panaros Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius.

Katechezę skelbė kunigas Marius Talutis, palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius. Homiliją sakė kunigas Erastas Murauskas, Šiluvos parapijos klebonas.

Mūsų matulaitiečiai atlaidų liturgijoje ne tik meldėsi, bet atliko ir kitus pavedimus. Prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus kartu su kunigu vedė Rožinio maldą Danutė Kalantienė. Šv. Mišių metu  matulaitietės budėjo prie  pal. J. Matulaičio vėliavos, atnašavo duoną ir vyną, miško uogas –mėlynes, kurios buvo skirtos ligoniams. Daugel metų uogų prirenka garbaus amžiaus matulaitietė Kastutė Rakauskienė. Po šv. Mišių kartu su visais atlaidų piligrimais vaišinomės agapėje skaniai paruoštais valgiais, sutikome pažįstamų, bendravome su naujai sutiktaisiais. Jau tapo tradicija, kai vyskupas R. Norvila pakviečia druskininkiečius bendrai nuotraukai. Mielai visi įsiamžinome…

Pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje meldėmės Dievo Gailestingumo vainikėlį. Grįžome namo dvasiškai atsinaujinę, padrąsinti kunigo E. Murausko homilijoje primintų mums Jėzaus žodžių: „…štai aš esu su tavimi per visas gyvenimo dienas“. Supratome, jog mūsų paskirtis būti su kitais žmonėmis, priimti jų kančią, ja dalintis. Priimti ją kaip Jėzus priėmė ir ypatingai pajusti  Dievo artumą. Arkivyskupo Jurgio gyvenimas yra puikiausias pavyzdys, kaip Dievas jo silpnume, kančioje, per jo asmenį padarė didžius darbus.

Lūgineje kiekvienas piligrimas galėjo pasiimti jam skirtus žodžius, kuriuos Dievas atsiuntė pal. Jurgio, popiežiaus Pranciškaus palinkėjimais. Man buvo įrašyti: „Visur Kristų įnešti, viską Kristuje atnaujinti ir atgaivinti, viską dėl Kristaus apimti, viską prie Kristaus patraukti. Viešpatie Jėzau, uždek mūs širdis ta uolumo ugnimi. To Tavęs melsiu“. (Užrašai, 1910 10 15)

PJMD parapijos skyriaus vadovė  Alvyra Grėbliūnienė