Naujienos

Maldos už kunigus grupelė paminėjo 8-erių metų sukaktį

 

Sausio 3-ąją parapijos maldos už kunigus grupelė paminėjo 8-erių metų maldos sukaktį. 2010 m., švenčiant Ratnyčios bažnyčios 100-etį, J.Em. kardinolas A. J. Bačkis prašė druskininkiečius ir ratnyčėnus melstis už kunigus ir ypač už savo parapijos naująjį kleboną kun. Žydrių Kuziną. 2011m., sausio 6 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, paprašyti klebono Žydriaus, paraginti ses. Marytės Medišauskaitės ir jos padėjėjos Eugenijos Sidaravičiūtės, keliolika žmonių susirinko į parapijos namus  ir įkūrė maldos už kunigus grupelę. Taip jau sutapo, jog  2019 m. sausio 3d., pažymint 8-erius bendrystės maldos už kunigus metus, taip pat  įsipareigojame – malda stiprinti jau kitą naująjį kleboną mons. Žydrūną Vabuolą ir  kun. Steponą Tunaitį.

Uolioji, rūpestingoji vienuolių padėjėja Eugenija Sidaravičiūtė papasakojo, jog, metams bėgant, dalis maldininkių iškeliavo į Amžinybę, keletas naujai prisijungė. Šią dieną aktyviai dalyvauja grupelėje 20 ir  5 namuose besimeldžiančios. Keitėsi ir grupelės vadovai. Ses. Marytę, atidavusią 1,5 m., pakeitė ses. Vilma Urbonaitė – beveik 5 m. Jau virš metų vadovauja ses. Ona Raudoniutė. Gerosios seserys, turėdamos amžiumi skirtingą dvasinę tarnystės patirtį, charakterio bruožus, bet ypatingą meilę vyriausiajam Kunigui Jėzui ir Dievo Motinai Švč. M. Marijai, atidavė ir atiduoda šiam apaštaliniam darbui visą širdį, gebėjimus. Drauge su pasauliečiais gilinantis į Šv. Rašto skaitinius, dalijantis asmenine patirtimi, Dievo Žodžio supratimu, kartu keliaujama tikėjimo šviesos ir gelmės link. Malda, dvasiniai išgyvenimai, kasdieniai kuklūs darbai aukojami už kunigus. Tai yra ir mūsų grupelės atliepas į  Kūdikėlio Jėzaus Teresės raginimą viename laiške  seseriai Celinai: „Gyvenkime dėl sielų, būkime apaštalai, gelbėkime pirmiausia kunigų sielas… Melskimės už juos, kentėkime dėl jų, ir Jėzus paskutinę dieną bus dėkingas“ (Teresė Lizjietė. 94 laiškas).  Beje, ir mūsų dauguma maldininkų meldžiasi Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės malda už kunigus.

Aštuonerių metų minėjimo maldos už kunigus dieną klebonas mons. Žydrūnas dalyvavo grupelės maldos susirinkime. Skaitėme, kartu nagrinėjome Evangelijos ištrauką (Jn 4, 21-26). Supratome, jog svarbiausia ieškoti gyvenime Jėzaus dovanojamo gyvojo vandens. Jis mus atgaivins, nuskaistins ir palydės į Amžinybę. Vėliau bažnyčioje adoravome Švč. Sakramentą, kalbėjome Rožinį, meldėmės šv. Mišiose. Po to su kunigais sugrįžome į parapijos namus, dalyvavome agapėje. Pradėjus  kun. Steponui giedoti „ Dangaus Karaliene, Marija meili“, pritarėme ir mes. Toliau skambėjo populiari „Giminių…“ daina. Pasidžiaugę gražia bendryste, pasidaliję įspūdžiais,  nutarėme susirinkti prie Viešpaties altoriaus sausio 6 d., sekmadienį. Per Trijų karalių iškilmę šv. Mišių aukoje melsimės ir už grupelės vadoves ses. Oną ir Eugeniją, prašydami  Dievo palaimos ir sveikatos jų tarnystėje.

Kokia atsakinga kunigo misija – nešti Jėzų ten, kur gyvena žmonės. „O kokia didi galybė kunigo! Jo vienas žodis duoną paverčia Viešpaties Dievo Švenčiausiu Kūnu. Palaimintos kunigo rankos, kuriom jis liečia Jį, kuriom jis deda Jį į kieliką“, – skelbia kun. Vianėjus.

Palydėkime kunigus malda, kad Jų rankos ir tarnystė visada būtų palaimintos Dievo.

 

Alvyra Grėbliūnienė