Naujienos

Piligriminė kelionė į Trakinių atlaidus

Rugsėjo 3d. grupė Druskininkų (Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos maldininkų, lydimi klebono mons. Žydrūno Vabuolo, vykome į Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos (Trakinių) atlaidus. Kartu su mumis vyko ir keletas Druskininkų parapijos moterų.

2018 m. buvo paskelbti Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos metais. Taip pat minimos ir paveikslo karūnavimo 300 metinės. Klebonas, paaiškino piligrimystės tikslus ir ragino mus šios dienos kelionėje, vykstant pas Trakų Švč. M. Mariją – Lietuvos Globėją, ieškoti susitikimo su Dievu. Taip pat pažymėjo, jog piligrimystėje svarbu turėti intenciją. Tai galintis būti konkretus prašymas sau, kitiems, klausimas, kaip elgtis labai konkrečiu atveju. Vežėme ir parapijos bendras intencijas, ir tų, kurie negalėjo važiuoti, asmeninius prašymus Dievui. Apmąstę savo asmenišką susitikimą su Viešpačiu ir Dievo Motina Marija, artėdami prie Trakų,  pasimeldėme Rožinį.

Šventiškai išpuoštoje Trakų šventovėje pasiruošėme Eucharistijai. Rugsėjo 3-ioji buvo mūsų, Varėnos dekanato, piligrimystės diena. Joje įrašytas prašymas Marijai: MARIJA – TAIKOS KARALIENE, GLOBOK NESANTAIKOS KAMUOJAMĄ PASAULĮ. Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė dekanato dekanas, mūsų klebonas Ž. Vabuolas.  Kartu celebravo buvęs ilgametis Trakų parapijos klebonas emeritas mons. Vytautas Rūkas, Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonas Bronius Krakevičius, patarnavo diakonas br. Elijas.

Homilijoje dekanas paaiškino dienos Šv. Rašto žodžius, palygino juos ir su mūsų dienomis.  Žmonėms gręsianti pagunda vadovauti Dievui, nurodyti ką jis turi daryti, kokius stebuklus atlikti.

Pamokslininkas ragino atsivežtus savo ir kitų mūsų bendruomenės narių prašymus, maldas patikėti Dievo Motinai, prašyti jos, kad užtartų pas Viešpatį. Prašyti mokyti mus nuolankumo, kad priimtume Dievo valią, nors mūsų norai galintys būti ir kiti. Papasakojo Trakų Dievo Motinos paveikslo kilmę, ką jis vaizduoja. Ragino pasitikėti, kad, sudėjus savo prašymus prie Marijos kojų, jai meldžiant Dievo malonės, tikrai Aukščiausiasis juos išklausys. Tik turime būti pasiruošę, kad Dievas juos išklausys kitokiu būdu, negu mes įsivaizduojame. Dvasininkas pateikė pavyzdį. Jeigu mes norime pagijimo stebuklo, Dievas gali mums suteikti jėgų pereiti skausmingą ligą, ją iškęsti, paaukoti už kitų nusidėjėlių atsivertimą. O gal Viešpats pasakys žodžius, kurie padės suprasti, atvers akis, iš kur ta liga kyla, gal padės ją atpažinti kaip malonę. Tegul visa tai mūsų neišgąsdina. Neturime nuleisti rankų, kad neverta melstis, nes esą vis tiek viskas lieka taip pat.

Klebonas ragino nebijoti prašyti, to, ko norime, ragino tikėti, jog Dievas išgirs mūsų prašymus. Mūsų tikėjimas remiasi ne žmogiška abejone, bet Dievo galybe. Marija patikėjo JO galybe ir tapo malonės pripildyta ir ją dabar vadina palaiminta visos kartos. „Jei jos užtariami, Dievo galybe patikėsime, ir mes būsime malonės pripildyti“, – užbaigė homiliją.

Po Mišių, sukalbėję Marijos litaniją, maldas į Trakų Dievo Motiną ir Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai, jai ir Dievui padėkoję už galimybę dalyvauti atlaidų iškilmėje, už patirtas malones, įsiamžinome bendroje nuotraukoje.

Klebonas dar papasakojo šios Trakų bazilikos istoriją. Po to nuėjome į parapijos namus skonėjomės karaimų paveldo skanėstu – kibinais. Parapijos savanorių buvome pavaišinti arbata, kava, sultiniu. Turėdami valandėlę laisvo laiko, susipažinome su Trakų miestu.

Pripildę širdis dvasinio džiaugsmo, sustiprinę tikėjimą, bendrystės galimybes, laimingai grįžome namo.  Dėkojame klebonui Ž. Vabuolui už piligrimystę kartu ir bendras maldas, o Viečiūnų seniūnui A. Varaniui – už dovanotą kelionę į Trakus.

 

Daugiau NAUJIENŲ…