Parapijos Taryba

DIEVO ŽODIS:

Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu, visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien. Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir pabaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Šitaip manyti apie jus visus teisinga, nes aš turiu savo širdyje jus, kurie, tiek man esant kalėjime, tiek ginant ir stiprinant Evangeliją, visi tebesate mano malonės dalininkai. Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu išmanymu, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbei ir šlovei.

(Fil 1,3-7.9-11)

MES TIKIME, KAD…

esame Bažnyčia – Kristaus pašauktųjų ir Jame suvienytųjų bendruomenė. Nors visi esame labai skirtingi, tačiau Kristuje tampame vieningi. Su Juo ir dėl Jo darbuojamės šios parapijos bendruomenėje, panaudodami skirtingas Šventosios Dvasios dovanas, kurių skirtingume ir vienybėje kaskart išsiskleidžia Dievo Žvilgsnio pilnatvė…

Parapijos Pastoracinė taryba


Informacija ruošiama