Parapijos Taryba

DIEVO ŽODIS:

Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu, visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien. Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir pabaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Šitaip manyti apie jus visus teisinga, nes aš turiu savo širdyje jus, kurie, tiek man esant kalėjime, tiek ginant ir stiprinant Evangeliją, visi tebesate mano malonės dalininkai. Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu išmanymu, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbei ir šlovei.

(Fil 1,3-7.9-11)

MES TIKIME, KAD…

esame Bažnyčia – Kristaus pašauktųjų ir Jame suvienytųjų bendruomenė. Nors visi esame labai skirtingi, tačiau Kristuje tampame vieningi. Su Juo ir dėl Jo darbuojamės šios parapijos bendruomenėje, panaudodami skirtingas Šventosios Dvasios dovanas, kurių skirtingume ir vienybėje kaskart išsiskleidžia Dievo Žvilgsnio pilnatvė…

Parapijos Pastoracinė taryba


Pastoracinės tarybos pirmininkas:

Klebonas kun. Žydrius Kuzinas

Pastoracinės tarybos veiklos koordinatorės:

Edita Remeikienė

Alvyra Grėbliūnienė

Pastoracinės tarybos sekretorė:

Vaida Grigelytė


Visi nariai:


Dvasininkai:

kun. Žydrius Kuzinas

kun. Steponas Tunaitis


I. Liturgijos pogrupis:

Alvyra Grėbliūnienė (pogrupio koordinatorė)

Marius Dovidauskas

Tomas Janavičius


II. Tikybos mokymo ir katechezės pogrupis:

Vida Giedraitienė (pogrupio koordinatorė)

ses. Tatjana Lazarenko PAMI

ses. Vilma Urbonaitė PAMI


 III. Evangelizacijos ir jaunimo sielovados pogrupis:

Ieva Balkutė (pogrupio koordinatorė)

Orinta Izabelė Baranauskaitė

Tomas Bernatavičius

Korina Moisiejūtė


IV. Šeimų ir vaikų sielovados pogrupis:

Rita Paliaukienė (pogrupio koordinatorė)

Vaida Grigelytė

Aksana Šematovičienė


V. Senjorų ir ligonių sielovados pogrupis:

Danutė Kalantienė (pogrupio koordinatorė)

Antanina Karauskienė

Vilija Prėskienienė


VI. Karitatyvinės ir socialinės veiklos pogrupis:

Edita Remeikienė (pogrupio koordinatorė)

Janina Klimienė

Laimutė Megelinskienė 


VII. Kultūros ir paveldo pogrupis:

Alfonsas Šuliauskas (pogrupio koordinatorius)

Elvyra Česnulevičienė

Jonas Tertelis


VIII. Ryšių ir žiniasklaidos pogrupis:

Kristina Šamatovič (pogrupio koordinatorė)

Svajūnas Prasauskas

Izabelė Ūsienė


IX. Pastatų priežiūros ir ūkinių reikalų pogrupis:

Juozas Urbonavičius (pogrupio koordinatorius)

Algirdas Česnulevičius

Alvydas Varanis

Antanas Viščinis


Parapijos Ekonominė taryba


Ekonominės tarybos pirmininkas:

Klebonas kun. Žydrius Kuzinas

Ekonominės tarybos veiklos koordinatorė:

Aksana Šematovičienė


Visi nariai:


kun. Žydrius Kuzinas

Aksana Šematovičienė

ses. Vilma Urbonaitė PAMI

Alvydas Varanis

Antanas Viščinis


Daugiau apie TARNYSTES…