Dažni klausimai

ŠV. Mišių intencijos

Kodėl Bažnyčioje yra prašoma aukoti Šventąsias Mišias konkrečia intencija (t.y. konkrečiu tikslu) ?

Bažnyčioje yra labai didelė maldų ir pamaldų įvairovė. Tačiau didžiausią vertę turi Šv. Mišios, nes jose yra sudabartinama Jėzaus Kristaus Auka už visą pasaulį – Jėzus Kristus aukojasi už mus, dovanodamas mums gyvenimą – tai yra šaltinis, iš kurio žmogų pasiekia Dievo Meilė – Malonė. Šv. Mišios aukojamos konkrečia intencija (t.y. konkrečiu tikslu)  – tai be abejo didžiausia dvasinė dovana, kokią tik galime suteikti gyviesiems ir mirusiems.

 

Už ką galima melstis Šventųjų Mišių intencijoje?

Kristaus Auka paliečia kiekvieną žmogų. Šv. Mišių intencija (tikslą, kuriuo aukojamos Šv. Mišios) galima apjungti gyvuosius – mūsų šeimos narius, draugus, dvasininkus ir t.t. ivairių svarbių jų gyvenimo įvykių (jubiliejų, gimtadienių, vestuvių) proga, prašant jiems Dievo Palaiminimo, sveikatos, atsivertimo ir kitų Dievo Meilės dovanų. Taip pat galima melstis už mirusius – prašant, kad kuo greičiau galėtų būti Dangaus Karalystėje ir džiaugtis Dievo artumoje. Dar vienos Šventųjų Mišių intencijos (bendrosios) – Šv. Mišių auka už Bažnyčios abndruomenę, pašaukimus, taiką pasaulyje, Tėvynę ir šeimas.

 

Kiek aukojama ,,už Šv. Mišias”?

Šv. Mišios – tai Kristaus Auka, kurios vertė yra begalinė ir viršijanti visus materialius dalykus. Auka (dažniausiai piniginė), kurią palieka tikintysis prašydamas paaukoti Šventąsias Mišias – tai laisva ir nuoširdi dovana Bažnyčios Bendruomenei. Tai nėra mokestis už Mišių Auką, bet padėka Dievui ir Bažnyčios bendruomenei už maldą paprašyta Šv. Mišių intencija. Būtent dėl to tikinčiojo materiali auka yra: laisva, neprivaloma,neribota ir nuoširdi padėka Viešpačiui ir Bendruomenei už maldą ir palaikymą.

 

Kur galima paprašyti paaukoti Šv. Mišias konkrečia intencija?

Šv. Mišių intencijas priimame ir užrašome:

 • Bažnyčios zakristijoje, pusvalandį prieš Šv. Mišias. (Žr. Pamaldų tvarką)
 • Parapijos klebonijoje,
 • Paskambinus parapijos telefonu +3706 065 5568

 

Daugiau INFORMACIJOS…

Išpažintis

Kur ir kada galima atlikti išpažintį?

Šv. Išpažintis – tai Susitaikymo sakramento etapas, kuriame tikintysis išgyvena susitaikymą su Dievu ir Bažnyčios bendruomene (kurią atstovauja kunigas), priima Dievo ir Bažnyčios atleidimą ir Šventosios Dvasios malonę nuoširdžiai Švęsti Šv. Mišias.

Išpažintį galima atlikti atitinkamai pasiruošus (t.y. atlikus sąžinės patikrinimą, apmąsčius savo gyvenimą ir prisiminus padarytas nuodėmes):

 • Pusvalandį prieš Šv. Mišių auką, bažnyčioje. Tuo metu vienas iš patarnaujančių kunigų budi klausykloje
 • Bažnyčios zakristijoje, kai dėl tam tikrų priežasčių (pvz. ligos) neįmanoma prieiti prie klausyklos.
 • Iš anksto susitarus su kunigu parapijos telefonu +3706 065 5568 

Daugiau INFORMACIJOS…

Dvasinis pokalbis

Kas yra dvasinis pokalbis ir kada galima jį atlikti?

 Dvasinis pokalbis  – tai pokalbis skirtas stiprinti draugystę su Dievu, atrasti Jo veikimą savo gyvenime, gautas dovanas ir stebeti dvasinio augimo kelią taip pat dalintis maldos patirtimi, sunkumais ir džiaugsmais patirtais dvasiniame gyvenime. Dvasinis pokalbis dažniausiai vyksta su dvasininku (kunigu, diakonu, vienuoliu ir t.t.) ir šio pokalbio turinys yra nuoširdus, atviras ir konfidencialus.

Dėl dvasinio pokalbio prašome kreiptis į parapijoje patarnaujančius kunigus:

 • Bažnyčios zakristijoje, pusvalandį prieš Šv. Mišias
 • Parapijos klebonijoje
 • Parapijos telefonu +3706 065 5568
Norintiems įsijungti į bendrą maldą ar veiklą

Ką daryti, norint įsijungti į parapijos bendruomenės veiklą?

Parapijos bendruomenės veikla remiasi tarnystę Dievui ir žmonėms, kuri įgyvendinama per maldą ir gailestingumo darbus. Parapijoje gyvuoja keletas maldos ir veiklos grupelių į kurias kviečiame įsijungti ir tokiu būdu patarnauti, liudyti Meilę Dievui ir žmogui.

Norintiems įsijungti į tarnystę parapijoje prašome kreiptis į parapijos kleboną.

 • Bažnyčios zakristijoje (budėjimo laiku)
 • Parapijos klebonijoje
 • Parapijos telefonu +3706 065 5568

Daugiau INFORMACIJOS…

Krikštynos

Kur ir kada galima kreiptis dėl krikštynų (Krikšto sakramento priėmimo)?

Krikšto sakramentas – tai Dievo Meilės ženklas ir Jo Malonės dovana visam gyvenimui. Todėl šio sakramento priėmimą lydi Bažnyčios džiaugsmas ir įsipareigojimas. Pakrikštytasis (dažniausiai mažas vaikelis) tampa Dievo vaiku ir Bažnyčios nariu, todėl šiam svarbiam įvykiui reikalingas pasiruošimas – todėl dėl Krikšto sakramento prašome kreiptis iš anksto, likus ne mažiau negu savaitę iki Krikšto:

 • Darbo dienomis, pusvalandį prieš Šv. Mišias
 • Parapijos klebonijoje
 • Parapijos telefonu +3706 065 5568

Daugiau INFORMACIJOS…

Pirmoji Komunija

Kur ir kada galima kreiptis dėl Pirmos Komunijos?

Pirmoji Komunija – tai ypatinga šventė, kurios centre yra krikščionys (dažniausiai vaikai), kurie pirmą kartą priima Eucharistijos Sakramentą ir dar labiau sustiprina draugystę su Dievu. Kadangi ši šventė tai ne tik Dievo ir Bažnyčios dovana bet ir atsakomybė – iki šios šventės vaikai kartu su tėveliais ruošiasi pažindami mūsų tikėjimą ir Bažnyčios gyvenimą, o Bažnyčios bendruomenė palaiko juos maldoje ir dalinasi tikėjimo patirtimi.

Dėl pirmos Komunijos prašome kreiptis į parapijos kleboną

 • Bažnyčios zakristijoje (budėjimo laiku)
 • Parapijos klebonijoje
 • Parapijos telefonu +3706 065 5568

Daugiau INFORMACIJOS…

Sutvirtinimas

Kur ir kada galima kreiptis dėl Sutvirtinimo sakramento priėmimo?

Sutvirtinimas yra sakramentas, kuriuo tikintysis priima Šv. Dvasios dovanas, tvirtai pasiryždamas gyventi tikėjimu ir liudyti jį tarnystėje Dievui ir artimui. Šio sakramento priemimą lydi išankstinis pasiruošimas, kurį organizuoja parapija ir kuris yra būtinas, kad tikintysis galėtų šį sakramentą priimti laisvai ir sąmoningai.

Dėl Sutvirtinimo sakramento prašome kreiptis:

 • Bažnyčios zakristijoje (budėjimo laiku)
 • Parapijos klebonijoje
 • Parapijos telefonu +3706 065 5568

Daugiau INFORMACIJOS…

Santuoka

Kur ir kada galima kreiptis dėl Santuokos ?

Santuoka – tai sakramentas, per kurį Dievas palaimina jaunavedžius ir suteikia jiems ypatingų Šv. Dvasios malonių kurti laimingą šeimą. Norint priimti šį sakramentą yra būtinas sužadėtinių pasiruošimas, todėl prašoma kreiptis ne vėliau kaip 3 menėsius iki numatytos santuokos datos.

Dėl Santuokos sakramento prašome kreiptis:

 • Bažnyčios zakristijoje (budėjimo laiku)
 • Parapijos klebonijoje
 • Parapijos telefonu 860655568

Ar galima nutraukti Santuokos sakramentą?

Galiojančiai sudarytos santuokos Bažnyčioje niekas negali panaikinti. Bažnyčia nepripažįsta skyrybų, nes yra įsitikinusi, kad tai, ką Dievas Santuokos sakramentu sujungė, niekas žemėje negali išskirti.

Kitas dalykas – galima kalbėti apie tai, gal būta priežasčių, kodėl galima būtų Jūsų santuoką paskelbti negaliojančia nuo pat sudarymo akimirkos. Tai, ar tokių priežasčių yra, sprendžia bažnytinis tribunolas. Daugiau apie tai galite pasiskaityti čia.

Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio teismo (tribunolo) kontaktus rasite čia.

Kokie dokumentai (pažymos) yra reikalingi Santuokai?

Rengiantis priimti Santuokos sakramentą abiems sužadėtiniams yra būtini šie dokumentai:

 • Krikšto sakramento pažymėjimas. Tai dokumentas, patvirtinantis, jog sužadėtinis (ė) yra pakrikštytas (a). Šis dokumentas yra paimamas iš parapijos bažnyčios, kurioje buvo priimtas Krikšto sakramentas.
 • Laisvo stovio liudijimas. Tai dokumentas, patvirtinantis, jog sužadėtinis nėra anksčiau sudaręs jokios santuokos ir šis faktas leidžia priimti Santuokos sakramentą (t.y. sužadėtinis yra nevedęs, o sužadėtinė – netekėjusi). Dokumentas gali būti išduotas tiek parapijoje, kuriai priklauso sužadėtiniai, tiek mūsų parapijoje (tuo atveju, sužadėtiniai turi atsivesti po du liudininkus, kurie juos pažįsta ir gali liudyti, kad sužadėtiniai yra laisvi tuoktis).
 • Pasiruošimo Santuokai Kursų baigimo liudijimas. Tai dokumentas, patvirtinantis, jog sužadėtiniai dalyvavo pasiruošimo Santuokai programoje. Pasirengimo santuokai kursai yra organizuojami įvairiuose miestuose, daugelyje parapijų. Visus reikalingus kontaktus galima rasti čia.
 • Leidimas tuoktis už parapijos ribų. Šis dokumentas yra reikalingas tuomet, jeigu nei vienas iš sužadėtinių nepriklauso parapijai, kurioje tuoksis (sužadėtiniai priklauso parapijai (parapijoms), kurios (kurių) teritorijoje pastoviai gyvena ilgiau negu 3 mėn.).

Visi išvardinti dokumentai pristatomi kunigui parapijoje, kurioje ruošiamasi švęsti santuoką.

Daugiau INFORMACIJOS…

Ligonių lankymas

Kur ir kada kreiptis su prašymu, kad kunigas aplankytų ligonį?

Ligonio aplankymas yra svarbi kunigo tarnystė, kurios tikslas yra melsti Dievo palaiminimo sergančiam žmogui, suteikti Sakramentus (Susitaikymo, Ligonių, Eucharistijos) meldžiant kad Šv. Dvasia stiprintų sergančiojo kūną ir sielą. Labai svarbu yra nedelsti su prašymu aplankyti ligonį, pastebėjus, jog sergančiojo gyvybei gresia pavojus, kai ligonio sveikata yra trapi dėl ligos arba senatves, taip pat tuo atveju kai tikintysis dėl sveikatos sutrikimų negali priimti Bažnyčios sakramentų.

Su prašymu aplankyti ligonį galima kreiptis:

 • Bažnyčios zakristijoje (budėjimo laiku)
 • Parapijos klebonijoje
 • Parapijos telefonu +3706 065 5568

Daugiau INFORMACIJOS…

Laidotuvės

Kur ir kada kreiptis su prašymu, kad Bažnyčia palaidotų mirusį artimą?

 

Laidotuvės yra Bažnyčios patarnavimas mirusiojo sielai ir kūnui – laidotuvių metu mirusiojo sielai meldžiama Dievo Meilės ir amžinojo gyvenimo o kūnas yra pagarbiai palaidojamas kapinėse.

Dėl laidotuvių prašome nedelsiant kreiptis į parapijoje patarnaujančius kunigus:

 • Bažnyčios zakristijoje
 • Parapijos klebonijoje
 • Parapijos telefonu +3706 065 5568

Daugiau INFORMACIJOS…

Namų ir daiktų pašventinimas

Kur galima kreiptis su prašymu, kad kunigas palaimintų mano namus?

Namų palaiminimas – tai malda ir apeigos, kuriomis Bažnyčia, tarpininkaujant kunigui, kreipiasi į Dievą prašydama ypatingų malonių ir apsaugos namams ir juose esantiems daiktams, kad visi jie tarnautų žmogaus kūno ir sielos gerovei.

 

Kur galima paprašyti kad kunigas palaimintu (pašventintų) religinius daiktus?

Dėl daiktų palaiminimo (pašventinimo) prašome kreiptis į parapijoje patarnaujančius kunigus.

Atsiminkime:

Palaiminami yra daiktai, kurie patarnauja žmogui kasdieniame gyvenime, pvz. automobilis.

Pašventinami yra tik liturginiai (skirti maldai ir Dievo garbinimui) daiktai, pvz. Rožančius, kryžius, įvairūs šventųjų atvaizdai ir kt.

Negalima laiminti (šventinti) daiktų, kurių kilmė arba paskirtis prieštarauja Bažnyčios mokymui, arba yra visiškai nesusiję su Bažnyčios tikėjimu (pvz. horoskopo ženklų atvaizdai, gyvūnų atvaizdai ir t.t.)

Dėl namų palaiminimo prašome kreiptis į parapijoje patarnaujančius kunigus:

 • Bažnyčios zakristijoje
 • Parapijos klebonijoje
 • Parapijos telefonu +3706 065 5568

Daugiau INFORMACIJOS…

Pagalba stokojantiems

Kur galiu kreiptis norėdamas paremti parapijoje stokojančius žmones?

Meilė artimui – tai labai svarbus ir kilnus krikščioniškojo gyvenimo liudijimas.  Musū parapijoje veikia ,,Caritas” – judėjimas, kovojantis su skurdu, dirbantis vardan teisingesnio ir geresnio pasaulio ir įkvėpimo ieškantis maldoje ir Bažnyčio mokyme.

Norintiems prisidėti prie ,,Carito” veiklos materialia parama prašome kreiptis į atsakingą asmenį Editą Remeikienė tel. +3706 615 13461

Daugiau INFORMACIJOS…

Įvairios pažymos

Informacija ruošiama.